\[4-2\div \frac{1}{2}+1=4-\frac{2}{1}\div \frac{1}{2}+1=4-\frac{4}{1}+1=4-4+1=1\]