\[\frac{3}{7}-\frac{2}{5}+\frac{1}{14}-\frac{2}{35}\]